زنده باد تاینی موویز

در کشوری زندگی می کنم که در آن صدا و سیمای دولتی روزی چند صد مرتبه انواع فیلم و موسیقی را بدون رعایت حقوق مؤلفین شان پخش می کنند _یا به عبارت بهتر می دزدند؛ روزنامه ها و سایت های «وابسته» شب و روز، بدون دادن کوچکترین حقی برای دفاع، هر که را که بخواهند تخریب می کنند و آبرویش را می برند، و آن وقت وبسا[……]

ادامه ی متن

Reflections on Origin

Dan Brown has been my favorite writer ever since The Da Vinci Code was published. As in almost any other country, it also became a hit in Iran. But not much later, it was declared illegal by the government after, according to the news back then, a group of Iranian Christians protested against the cl[……]

ادامه ی متن

!سیسیفوس آگاه

به یاد هادی های پاکزاد

سیسیفوسی که به سیسیفوس بودن خود آگاه است بیچاره است! سیسیفوس آگاه البته واقعن «بیچاره» ست؛ نه فقط مجازن_ مگر راه دیگری هم دارد؟! سیسیفوسِ ناآگاه البته تا زمانی که سنگی برای غلتاندن داشته باشد بیچاره نیست، بلکه هم خیلی خوشبخت و شاد است، هم در واقع «چاره» یی هم دارد. سیسیفو[……]

ادامه ی متن

Capital Punishment

Should capital punishment be abolished?

_I don’t think so!

I’m writing this after watching Lantouri, an Iranian film by Reza Dormishian. It is a film about a female social activist who fights against capital punishment (mind you capital punishment is performed in Iran), and goes around talking w[……]

ادامه ی متن