یک حس

شاد بودن تو این دنیای عن فقط از یه احمق لاشی بر می آد.

Did you like/dislike this post?

2 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *