نوشتن برای زندگان

برای زندگان نوشتن،
همیشه نوشتن از پوچی ست
_مردگان ورای پوچی اند؛

برای زندگان صحبتی جز پوچی بی هوده است.

آنکه می کشد، فریاد می کشد؛
و آنکه خود را می کشد، از فریاد کشیدن گذشته است.


نوشتن برای زندگان


Scream
Photo by Vadim Stein

عکس همراه متن از Vadim Stein

Did you like/dislike this post?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *